იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სასწავლებელი

Wednesday, March 30, 2011

კვლევა

კვლევის მიზანია დავადგინოთ, როგორ იშლება მიწაში ჩაფლული ნარჩენები ხანგრძლივი დროის განმავლობაში.
2010 წლის 28 ოქტომბერს გავიკეთეთ ერთჯერადი ხელთათმანები და დავიწყეთ  "ნადირობა ნაგავზე".მოგროვებული ნაგავი დავახარისხეთ ორ ჯგუფად:ხელოვნურად და ბუნებრივად.გადავუღეთ ფოტოები , ამოვთხარეთ ორმოები და ჩავფალით ნარჩენები.ნარჩენების ჩამარხვის შემდეგ მიწა კარგად დავტკეპნეთ და ორმოს თავზე გაუკეთეთ შესაბამისი წარწერები, რომელიც დაგვეხმარება ნამარხვის პოვნაში.წარწერაზე აგრეთვე მივუთითეთ ჩამარხვის თარიღი.
დღეს– 31 მარტია .დადგა დრო დაფლული საგნების მიწიდან ამოსათხრელად!

პირველ რიგში ვკითხულობთ ჩვენს მიერ 28 ოქტომბერს გაკეთებულ ჩანაწერებს, სადაც ჩამოთვლილი გვაქვს ნარჩენების სახელები და ვარაუდები :
 რა მოუვა ხელოვნურ ნარჩენებს და ბუნებრივ ნარჩენებს მიწაში ხანგრძლივი დროის განმავლობაში.

კვლევამ გვიჩვენა, რომ ბუნებრივი ნარჩენები მიწაში კარგად დაიშალა ;
ხელოვნური ნარჩენები:ცელოფნის პარკები და პლასტიკატისგან დამზადებული საგნები თითქმის უცვლელი დარჩა.
კითხვები:
დაფიქრებულხარ  თუ არა,რამდენი ნაგავი გროვდება თქვენს ოჯახში? ბაზრობებზე? დასასვენებელ ადგილებში?
სად მიდის ამდენი ნარჩენები?
სად მიგაქვთ თქვენ სახლში დაგროვილი ნაგავი?
გარემოს დანაგვიანება არის თუ არა გლობალური პრობლემა?
 როგორ მოიქცევი შენ , გარემო რომ არ დააგვიანო?
შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რამდენი ნაგავი გროვდება წელიწადში დედამიწაზე–სადაც 6 მილიარდზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს?
ხომ არ ემუქრება დედამიწას "ნარჩენებში ჩაძირვა"?
ჩვენი დევიზია:გავუფრთხილდეთ გარემოს და ნუ დავყრით ნაგავს!!!
გამოკითხვის შედეგად გავიგეთ, რომ ისეთი ნარჩენები, როგორიც არის რკინა, ქაღალდი და სხვა, შედარებით ნელა , მაგრამ მაინც განიცდის დაშლას. ამ ინფორმაციის  დასადასტურებლად ვაგრძელებთ კვლევას და ნარჩენებს ისევ ვმარხავთ,ოღონდ ამ ჯერად უფრო ხანგრძლივი დროით –ერთი წლით.მე-3 კლასი.

როგორ მოვიქცეთ დანაგვიანებულ გარემოში?
განვლილი მასალის განმტკიცების მიზნით კლასში გაიმართა დისკუსია თემაზე:
როგორ ანაგვიანებს ადამიანი გარემოს?რომლის  მიზანი იყო:
მოსწავლეებს  შეეძლოთ  გარემოს დანაგვიანების ზოგიერთი მძიმე შედეგის აღწერა და ადამიანის საზიანო და სასარგებლო ქმედებების განსხვავება.
ამ აქტივობის შემდეგ კლასი დაიყო სამ ჯგუფად და მიეცათ დავალება:
შეემუშავათ პარკის ტერიტორიაზე ქცევის განსაკუთრებული წესები.
შეექმნათ პლაკატის ნიმუშები, რომლებსაც ამ ადგილის მოსეირნე ადამიანებს გააცნობენ .

Sunday, March 6, 2011

პრაქტიკული სამუშაო:როგორ გავაკეთოთ კომპასი

eqskursiaze horizontis mxareeebis gasarkvevad, mcenareTa gavrcelebis
rukis Sesaqmnelad, dagWirdeba kompasi. kompasze aRniSnulia
horizontis mxareebi: CrdiloeTi, samxreTi, aRmosavleTi da dasavleTi.
Cveulebriv es mxareebi kompasze aRniSnulia xolme laTinuri
asoebiT: CrdiloeTi - N, samxreTi
- S, aRmosavleTi E da dasavleTi
- W. kompasze aRniSnulia agreTve
horizontis Sualeduri mxareebi:
Crdilo-aRmosavleTi NE,
samxreT-aRmosavleTi ES, samxreTdasavleTi
SW da Crdilo-dasavleTi
NW. kompass aqvs moZravi
isari. rogorc ar unda moatrialo
kompasi, isari yovelTvis ise ganlagdeba,
rom misi erTi bolo mimarTuli
iqneba CrdiloeTisaken,
meore ki Sesabamisad samxreTisaken.
amitom rodesac kompass daxedav,
misi isari yovelTvis giCvenebs Sens mimarT
da im adgilis mimarT sadac Sen imyofebi,
saiT aris CrdiloeTi, samxreTi,
aRmosavleTi da dasavleTi da agreTve
horizontis Sualeduri mxareebi.
suraTze moswavles kompasi udevs
xelis gulze. kompasis isari uCvenebs mimarTulebas
CrdiloeTisa da samxreTisaken.
moifiqre, saiT iqneba am moswavlis
mimarT aRmosavleTi da dasavleTi.
kompasi gamoigones CineTSi Cvens
welTaRricxvamde me-3 saukuneSi. kompasis
israd Cinelebi iyenebdnen magnituri
rkinisagan damzadebul sagnebs, magali-
Tad Tevzis figuras. Tevzi Tavsdeboda
tivtivaze, tivtiva ki wylis zedapirze.
wylis zedapirze moTavseba saWiro iyo,
raTa Tevzis figuras Tavisuflad etriala.
rogorc ki wyalze moaTavsebdnen,
Tevzis cxviri CrdiloeTisaken, kudi ki
samxreTisaken trialdeboda.

როგორ გავაკეთოთ კომპასი
  თანაკლასელებს შეგიძლიათ გამოიყენოთ ძველი ჩინელების გამოცდილება და სახელდახელოდ გააკეთოთ კომპასი.               
შეარჩიეთ ერთი რომელიმე ვარიანტი და შეუდექით საქმეს.
კომპასი 1.
კომპასის გასაკეთებლად აუცილებელი მასალა:
• მაგნიტი
• პერგამენტის ქაღალდი
• საკერავი ნემსი
•გამჭვირვალე ჭიქა
• წყალი
                                                               
• ჭიკარტი ან საკანცელარიო პატარა ლურსმანი
  ცდის მიმდინარეობა:
1.გაუყარე ნემსი პერგამენტის ქაღალდში,როგორც სურათზეა ნაჩვენები.
2. ნემსის წვეტიანი ბოლო გაუსევი40-ჯერ მაგნიტს. ყოველთვის ერთი მიმართულებით(თითქოს დანით ხის ძელს თლიდე).ნემსი უნდა დამაგნიტდეს.ამის შემოწმება ადვილია:მიუახლოვე ნემსის წვერი ჭიკარტს ან ლურსმანს–ისინი დამაგნიტებულ ნემსს მიეკრობა.
3. ჭიქაშო ჩაასხი წყალი და ზედაპირზე ,ჭიქის შუაში,მოათავსე ქაღალდი ნემსითურთ.
ცდის შედეგე:
ნემსის დამაგნიტებული წვერი ჩრდილოეთის მიმარტულებით განლაგდება.
შეამოწმე , ხომ არ მოხდა ეს შემთხვევით.შემოატრიალე ქაღალდი.
როდესაც ხელს გაუშვებ, ნემსის წვერი კვლავ ჩრდილოეთის მიმართულებით გადაინაცვლებს.
კომპასი–2 (ეს კომპასიც ჩინელების მოგონილია)
kompasis gasakeTeblad aucilebeli masala:
• magniti
• sakeravi nemsi
• Zafi
• fanqari
• gamWvirvale Wiqa
• Wikarti an sakancelario patara lursmani
ცდის მიმდინარეობა:
1. sakerav nemss SuaSi moabi Zafi. Zafis meore bolos gaukeTe yulfi
fanqarze Camosacmelad.
2. nemsis wvetiani bolo gausvi 40-jer magnits yovelTvis erTi mimarTulebiT
(TiTqos daniT xis Zels Tlide). nemsi unda damagnitdes.
amis Semowmeba advilia: miuaxlove nemsis wveri Wikarts an lursmans –
isini damagnitebul nemss miekroba.
3. Zafis yulfSi gauyare fanqari da dade is Wiqaze ise, rom nemsi
CaeSves Wiqis SuagulSi.
cdis Sedegi:
nemsis damagnitebuli wveri CrdiloeTis mimarTulebiT ganlagdeba.
Seamowme, xom ar moxda es SemTxveviT. Semoatriale fanqari. nemsis
wveri kvlav CrdiloeTis mimarTulebiT gadainacvlebs.

მოსწავლეების მიერ შესრულებული სამუშაო ნახეთ და შეაფასეთ (კომენტარით).
დაჩი ხაბურზანია
დათი აბესაძე
ნატო ბალავაძე
ქრისტინე ღვინეფაძე
ნიკა სანიკიძე

მოვემზადოთ ტესტისთვის!!! (მე–5 კლასი)

                                                  თემა: კვებითი ჯაჭვი

მისაღწევი შედეგი:ნაცნობი ბუნებრივი გარემოს მაგალითზე ადგენს ერთმიმართებიან კვებით კავშირებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
  • ნაცნობი ბუნებრივი გარემოს მაგალითზე ადგენს მარტივ კვებით ჯაჭვებს(მაგ.,ბალახი–კალია–ხვლიკი–არწივი)სხვადასხვა გამოოსახველობითი საშუალებების დახმარებით;
  • ერთსა და იმავე გარემოში ამოიცნობს და ასახელებს კვებითი ჯაჭვის რამდენიმე მაგალიტს;
  • განასხვავებს ცხოველებს კვების ნირის მიხედვით (ბალახისმჭამელი,ხორცისმწამელი,ნაირმჭამელი),მსჯელობს ადამიანის კვების თავისებურებაზე.
ისწავლე ხალისით: დააწკაპუნე ამ  გზავნილს და დაიწყე თამაში, სადაც 
                                       შესადგენია   კვებითი ჯაჭვი, რომელიც აჩვენებს რა რას ჭამს.
გისურვებ წარმატებას!

დავალების შესრულების შემდეგ უპასუხე შემდეგ შეკითხვებს:
• ნახატზე ნაჩვენებია მზეც.რა კავშირშია მზე კვებით ჯაჭვთან?
• სწორად იქნებოდა ნაჩვენები კვებითი ურთიერთობა, ისრები პირიქით რომ იყოს მიმართული?
•როგორ შეიცვლება კვებითი ჯაჭვი,თუ ჯაჭვიდან ამოვარდება მცენარე?
  • დააკვირდი სურათებს და უპასუხე ,რა თანმიმდევრობით განლაგდებიან კვებით ჯაჭვში სურათზე განთავსებული ცოცხალი ორგანიზმები.

Wednesday, March 2, 2011

Practical English (სიატუაციური დიალოგები მე–3 კლასი)


ინგლისური ენის გაკვეთილზე მე-3 კლასის მოსწავლეებმა (მაია გიგიბერიას ჯგუფი) გამართეს მცირე წარმოდგენა-პრეზენტაცია სხვადასხვა სიტუაციური დიალოგების გამოყენებით. მათ გაითამაშეს სცენები: აეროპორტში, თვითმფრინავში, ქუჩაში, სასტუმროში, რესტორანში, ტანისამოსის მაღაზიაში. მოსწავლეებმა გამოავლინეს ინგლისური ლექსიკის ცოდნა და სხვადასხვა სიტუაციაში დიალოგის წარმართვის უნარი.

პირველი ნაწილი


მეორე ნაწილი


მესამე ნაწილი

ხელმძღვანელი: ქ-ნი მაია გიგიბერია - ინგლისური ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი.